23 juni 2011

Nyanlända och betyg

Jag läser i SvD att Dan Gaversjö, chef för Ung och Trygg, brottsförebyggande samverkan i Göteborg skriver att nyanlända elevers skolresultat drar ner hela snittet för skolan och "I en sådan skola måste man vara varsam med att släppa in nyanlända elever i det vanliga betygssystemet innan deras kunskaper och självkänsla klarar av att bli bedömda i det."

Det är en riktig och viktig iakttagelse. Men inte helt lätt att genomföra. För några år sedan skrev jag ett inlägg om att jämföra skolresultat och min tanke är att man, när man redovisar skolans resultat i form av elevers betyg/meritpoäng och resultat på nationella prov, räknar bort de elevresultat som kommer från elever som varit i Sverige mindre än t ex 5 år. Just för att kunna göra en rättvisare jämförelse.

För att få en likvärdig skola där alla elever har rätt att nå samma mål, utveckla samma förmågor och där man har höga förväntningar på alla elever är inte lösningen att vissa elever ska stå utanför betygssystemet. Problemet handlar inte om elevernas bristande måluppfyllelse utan, som artikelförfattaren även skriver, ett bristande systemfel. Om vi ska jämföra olika skolors resultat måste vi först och främst skapa goda mätinstrument och det vi jämför måste vara av en jämförbar karaktär. Så är det inte nu och jag tror det dröjer innan vi når dit.

I och med Lgr 11 kommer vi troligtvis se ännu mer sjunkande resultat när det gäller nyanlända elevers skolresultat eftersom kunskapskraven i svenska som andraspråk har höjts rejält. Det är numera i stort sett samma förmågor och samma kunskapskrav för de båda svenskämnena men framförallt är det borttagandet av Lpo94-formuleringen "Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret eller efter en första del i undervisningen" som kommer höja kraven rejält.

Det spelar alltså ingen roll om man kommer till den svenska skolan i år 1 eller år 8. Alla elever i den svenska skolan ska utveckla de förmågor och nå de mål som våra styrdokument anger. Alla. Och alla elever ska få betyg. Det handlar inte bara om krav. Det handlar lika mycket om elevens rättigheter och skolans skyldigheter. Skolans skyldighet är att alla elever når målen. Alla elever. Oavsett om de kommer till den svenska skolan i år 1 eller år 8.

Har det varit svårt hittills att få alla elever att nå målen kommer det bli ännu svårare nu. Har det varit svårt att jämföra skolresultat hittills kommer det inte bli lättare nu. Därför undrar jag om vi inte borde lägga ner mer tid och resurser på att utveckla undervisningen för dessa elever i stället för att ägna tid åt att hitta nya kontrollstationer som bara påvisar att det vi lärare gör inte räcker?

Det krävs ett nytt synsätt för att de nyanlända eleverna ska nå skolframgång och det krävs att alla lärare inser att vi alla är språklärare. Och det krävs att alla lärare har kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,