08 december 2010

Flerspråkiga barns erfarenheter osynliggörs

Skolinspektionen har gjort en ny granskning av olika förskolor och skolor i Sverige som som mynnat ut i den övergripande rapporten Språk- och kunskapsutveckling hos barn och elever med annat modersmål än svenska. I den kommer de fram till ungefär samma slutsatser som vi som jobbar med detta redan känner till.

Man har en alltför svag koppling mellan förskolans och skolans verksamhet och barnets eller elevens erfarenheter och kulturella bakgrund. Man vet alldeles för lite om barnet och barnets eller elevens bakgrund, det räcker inte med att veta vilket modersmål barnet har.

Trygghetstänkandet har en alltför stor roll i förskolan. Man anser att de flerspråkiga barnen behöver trygghet och fokuserar för mycket på det i stället för att stimulera och utmana barnen i deras lärande.

Skolan och förskolan har ett svagt flerspråkigt och interkulturellt perspektiv vilket leder till att det är svårt att skapa meningsfulla sammanhang och ökad förståelse.

Modersmålsundervisningen och studiehandledningen behandlas styvmoderligt och är inte kopplat till förskolan/skolan. Modersmålsundervisningens mål tas sällan upp i elevernas IUP:er och man glömmer bort att nämna modersmålsundervisningen på utvecklingsamtalen. Modersmålsundervisningens resultatredovisningar kan även glömmas bort.

Skolinspektionen kommer med en del rekommendationer på sådant varje skola kan göra för att varje elev/barn med annat modersmål ska nå målen. Jag kan inte låta bli att småle när jag läser rekommendationerna. Alla dessa rekommendationer har jag på ett eller annat sätt nämnt i min blogg under årens gång:


•Ta reda på varje barns erfarenheter, kunskaper, språkliga förmågor och livsmiljö. Anpassa sedan verksamheten och undervisningen och knyt an till barnets erfarenheter.
•Se lärandet som en viktig del i verksamheten redan i förskolan, ha höga förväntningar och utmana barnen i deras lärande.
•Låt arbetet med språkutveckling ingå i alla ämnen i syfte att skapa mening och
förståelse hos eleven.
•Se till att förskolan medverkar till att barnen utvecklar sitt modersmål på det sätt som det är tänkt.
•Utveckla samverkan mellan modersmålslärare och övriga lärare så att modersmålsundervisningen får ett samband med övriga ämnen och blir en likvärdig del.
•Se till att de elever i grundskolan som behöver det, får studiehandledning på modersmålet.
•Utveckla undervisningen i svenska som andraspråk.Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar