01 april 2012

Räcker det inte med vanlig svenska?

Jag vet att jag har tipsat om den här artikeln förr men den tydliggör så väl varför svenska som andraspråksämnet är så oerhört viktigt.

Jag får ofta frågan varför vi har två svenskämnen och varför det inte räcker att bara läsa svenska. Får du också dessa frågor? Dela då ut Bosse Thoréns artikel till frågeställaren. Artikeln synliggör nämligen de stora skillnaderna på förutsättningar mellan elever som har svenska som sitt modersmål och elever med svenska som sitt andraspråk.