30 oktober 2008

SFI eller startsvenska?

SvD Brännpunkt kunde man häromdagen läsa att SFI-undervisningen (Svenska för invandrare) kunde läggas ner för att ersättas med en ny utbildning, en sorts Startsvenska.

Det är moderaternas Elisabeth Svantesson och Tomas Tobé som har publicerat artikeln som de hävdar har mötts med positiva reaktioner. Jag är inte helt övertygad om att alla som har med SFI att göra håller med.

Riksförbundet Lärare i svenska som andraspråk (Riks-LiSA) delar inte Svantessons och Tobés åsikter i frågan och eftersom ordförande i Riks-LiSA, Birgitta Anstrin-Åstedt, har skrivit ett sådant bra inlägg i debatten som jag till fullo håller med om, väljer jag att föra hennes ord vidare på min blogg:

Till Svd, Brännpunkt

angående svenskundervisningen för nyanlända
invandrare.

Med jämna mellanrum kommer nedgörande kritik mot grundar sig på, eller uttalar sig som om man inte visste vilken prestation det innebär att som invandrare, kanske med kort skolbakgrund och ett annat alfabet med sig i bagaget, i vuxen ålder tillägna sig ett nytt språk och ta steget ut på arbetsmarknaden. De som uttalar sig vet inte att det tar många år att tillägna sig ett nytt språk till den nivå som behövs för att en person ska kunna fungera i det svenska samhället och på en arbetsplats med höga krav t.ex. vad gäller säkerhet. Detta gäller inom vård- och barnomsorg t.ex. liksom
inom yrkesområden som transporter, trafik eller verkstadsarbete. För den som vill bedriva t.ex. yrkesstudier krävs att språket ska fungera väl som redskap för inlärning samt i högsta grad för den som vill bedriva högskolestudier. Sfi har erbjudit en väl anpassad språkundervisning, utifrån vars och ens individuella behov och utbildning. Den är också redan på de flesta håll i landet differentierad och flexibel, så att individen kan praktisera eller arbeta, vilket också många redan gör.

Men det är viktigt att poängtera att sfi är en grundläggande språkutbildning. Det tar tid, flera år, att lära sig ett nytt språk och individen har fortfarande mycket kvar att lära. Men sfi-undervisningen ger en god bas för detta. För att svenskundervisningen
ska ha hög kvalitet krävs i ämnet välutbildade lärare. Sådana finns i de flesta
större kommuner i landet, men tyvärr inte i alla. Att sänka kraven på utbildningen i svenska för nyanlända, kan knappast ge ämnet "startsvenska" någon status, ej heller dess anordnare eller undervisande lärare. Att anordna en utbildning för sfi-lärare är något, som redan nyligen har utretts, men som lagts i malpåse av politikerna. Varför? Krav på en sådan utbildning skulle verkligen höja kvalitén på svenskundervisningen och undervisningens status.

Under senare år har vårt land tagit emot stora grupper av invandrare och
anhöriga från länder med ett utbildningssystem och en arbetsmarknad som skiljer
sig mycket från de i Västeuropa. Jag tänker på delar av arabvärlden och Afrika.
Många människor - inte alla! - därifrån har stort behov av att få en
grundläggande skolutbildning och behöver tid för att utveckla läsförmågan och
lära sig svenska. Det är naivt att tro att dessa skulle bli hjälpta av en kort
och ytlig "startsvenska". Behoven av svenskkunskaper i vårt informationssamhälle
är stora - på alla arbetsplatser. Inte minst de invandrare som är föräldrar
behöver hålla jämna steg med sina barn vad gäller språkutveckling, för att
föräldrar och barn inte ska glida ifrån varandra. Vi välkomnar artikelförfattarnas krav på vokabulär i anslutning till yrket och språkfärdigheter, men de måste bygga på en bas i det svenska språket.

Redan sfi-nivån är bara en början på de kunskaper i svenska som behövs för den som siktar på högskolestudier. Återigen; det tar tid att lära sig ett språk! Sedan är det viktigt att påpeka att vi måste öppna upp arbetsmarknaden för de nya svenskarna. Där har tillgängligheten inte varit tillräcklig eller målinriktad. Där bör naturligtvis Svenskt Näringsliv kunna spela en avgörande roll för att erbjuda den introduktion i yrket, de handledare och de praktikplatser som behövs, för att nyanlända ska kunna ta steget in på den svenska arbetsmarknaden. Men att så inte har skett är knappast svenskundervisningens (läs sfi:s) fel!

Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk, Riks-LiSA

Birgitta Anstrin-Åstedt, ordförandeLäs även andra bloggares åsikter om , , , ,
http://intressant.se/intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar