10 november 2011

Skriftliga omdömen och IUP. Och ESP

Vi som arbetar med nyanlända elever brottas ofta med samma svårigheter när det gäller skriftliga omdömen och IUP:er. De mallar som skolan använder passar inte alltid in och det känns ibland väldigt fel att utgå ifrån kunskapskrav som är på en helt annan nivå än den som eleven befinner sig på. För mig är de skriftliga omdömena en beskrivning över vad eleven kan och vilka förmågor eleven behärskar och de utvecklingsområden eleven har skriver vi ned i den framåtsyftande individuella utvecklingsplanen. Om jag ser hur vår lärplattform är uppbyggd så utgår de skriftliga omdömena från kunskapskraven vilket skulle leda till att mina omdömen för mina elever mest skulle bli rödmarkerade "varningstrianglar" eftersom eleverna (ganska ofta) riskerar att inte uppfylla kunskapskraven. Eftersom detta inte är speciellt givande eller utvecklande för varken elev eller vårdnadshavare har jag bestämt att prova ett annat sätt.

Under den tid våra elever går i förberedelseklass tänker jag skriva skriftliga omdömen i ämnet svenska som andraspråk utifrån nivåerna och självbedömningen i Europeisk språkportfolio (ESP). Det säger mer om vad eleven kan och behärskar när det gäller svenska språket än att enbart utgå ifrån de nationella målen. Dessutom tror jag att den europeiska språkportfolions formuleringar kan vara av stor hjälp för de lärare som sedan tar emot våra nyanlända elever när de slussas ut i de ordinarie klasserna.

Så här kan ett skriftligt omdöme se ut för en elev i år 2 som varit drygt ett halvår i Sverige:

Tina känna igen och förstå enkla sångtexter och ramsor och hon kan läsa och förstå korta meddelanden. Hon kan läsa och förstå mycket enkla beskrivningar av vad man ska göra, t.ex. ”lyssna, rita, skriv” och hon kan förstå mycket enkla instruktioner till exempel från sin lärare.

Tina kan läsa och förstå mycket enkla dialoger. Hon kan läsa och förstå enkla rubriker, t.ex. på affischer och hon kan läsa och förstå några ord och enkla uttryck, på t.ex. skyltar, enkla bildtexter och text i pratbubblor. Hon kan förstå när någon berättar lite om sig själv och ställa några enkla frågor tillbaka. Tina kan även förstå när någon ber henne om något och kan själv be om något. Hon kan skriva en enkel hälsning, t.ex. ett kort eller ett textmeddelande och skriva några enkla meningar om sig själv.

Tina kan förstå när någon talar till henne långsamt och tydligt och är beredd att upprepa om hon inte har förstått. Hon kan förstå en del när någon talar om sig själv, sin familj och sin skola samt sina intressen och fritidsaktiviteter.

Tina kan hälsa, tacka och ta avsked på ett korrekt och artigt sätt. Hon kan prata med kamrater om vad de ska göra och när de ska träffas. Hon kan säga vad hon gillar/inte gillar och delta i enkla samtal om saker hon känner väl till. Tina kan svara på enkla frågor om något hon har berättat och hon kan fråga om eller tala om hur man hittar till en plats. Hon kan beställa något att äta och dricka och fråga om eller berätta vad något kostar. Tina kan berätta något om sig själv och berätta om och beskriva platsen där hon bor. Hon kan berätta något om sin familj. kan berätta vad hon tycker om/inte tycker om att göra. Dessutom kan hon berätta lite om sin skola och vad hon gör en vanlig dag. Hon kan även berätta om sina intressen och berätta om något som har hänt.

Eftersom bedömningen i europeisk språkportfolio är något eleverna gör själva med hjälp av läraren så finns det goda möjligheter att detta blir ett enklare sätt för oss att synliggöra lärandet hos eleverna. Språket i materialet är lättillgängligt och lätt att förstå, för både elever och föräldrar, och materialet är väldigt pedagogiskt uppbyggt. Dessutom är det en stor hjälp för mig som lärare när jag ska kartlägga och dokumentera.

När man utgår ifrån Europeisk språkportfolio blir det också väldigt tydligt vilka som är elevens största utvecklingsområden och genom att man arbetar tillsammans med materialet blir det även tydligt vilka mål man ska ta upp i IUP:n.

Självklart ska vi ha de nationella målen i bakhuvudet och som grund för vår undervisning men under elevernas första månader i svensk skola känns onekligen Europeisk språkportfolio som ett mycket vassare verktyg att använda som hjälp att bedöma elevernas språkutveckling än att endast utgå ifrån kursplanen i svenska som andraspråk.

Vad tänker du om det här? Hur gör du? Låt mig gärna få ta del av dina tankar.